Årskort generelt

Våre årskort gir tilgang til å bruke parken hver eneste dag, og man har rett på 2 timer hoppetid en gang pr dag så lenge man har årskort. Dette gjelder for alle som er inn under årskortet. Andre fordeler og tilbud kan forekomme. Årskortet virker i alle våre parker.

Nederst på denne siden finner man betingelsene for et årskort hos Gravity Sports.

Årskort

Vårt årskort er satt opp som et månedsabonnement, som koster 299 kr/mnd. Her kan man bruke parken hver dag, og passer perfekt for de som ikke trenger familieårskort.

Kjøp av årskort må gjøres av person over 18 år. Hvis årskortet kjøpes på nett og bruker av årskortet skal være person under 18 år så gjøres dette ved første oppmøte i parken. Forelder/foresatt vil stå som betaler og ansvarlig for avtalen.

Familieårskort

Familieårskortet er et supert tilbud til familier som liker å hoppe. For 549 kr/mnd kan opptil 2 foreldre/foresatte og 2 barn bruke våre fantastiske fasiliteter så ofte man vil. Et ekstra barn inkludert i årskortet koster 99 kr/mnd.

Årskortet er 2+2, dvs inntil 2 foreldre/foresatte og 2 barn. Færre personer er lik pris, dvs 1 foresatt og 2 barn er samme pris. Abonnementet på «Ekstra barn» må opprettes i resepsjonen ved oppmøte i parken.

En forelder/foresatt oppretter og står som ansvarlig og betaler av årskortet. Familieårskort selges på nettet og i parken. De ekstra brukere av årskortet (opptil 1 voksen og 2 barn) må legges inn når man er i parken. Alle brukerne av årskortet må registreres som kunder i vårt system. Vi tar bilde av brukerne som identifikasjon ved bruk av årskortet.

Alle i familieårskortet må ha en familierelasjon. Samboende voksne (foreldre) kan ha både egne og samboers barn i årskortet. Barn trenger ikke å ha samme registrerte adresse som voksen innehaver av årskortet, men må altså ha en familierelasjon. Familieårskortet gjelder kun for nærmeste familie, og strekker seg for eksempel ikke til søskenbarn.

INNLEDENDE OM AVTALEN

Gravity Sports vil i perioden 20. til 30. i hver måned belaste konto med avtalt beløp. Årskortavtalen betales forskuddsvis pr måned. Avtalen har 12 måneders bindingstid. Etter dette løper avtalen til den sies opp av en av partene. Oppsigelsen må skje skriftlig i samme måned som medlemmet ønsker at siste avdrag skal belastes, forutsatt at bindetid er fullført og utestående avgift fra tidligere måneder er betalt. Oppsigelsen må skje skriftlig på eget skjema som fylles ut i resepsjonen. Oppsigelser pr. e-mail godtas kun etter avtale. Oppsigelse er gyldig ved mottatt bekreftelse fra Gravity Sports. Oppsigelse av din avtalegirofullmakt hos din bank, gjelder ikke som oppsigelse hos Gravity Sports. Ved avvist trekk vil avgiften bli fakturert og påregnet purregebyr. Videre innkreving går via vårt inkassobyrå. Gravity Sports kan justere trekkbeløpet med ”varslet beløp” med 30 dagers varsel etter den bindende perioden. For personer under 18 år står foreldre/foresatte ansvarlige og som betalere for årskortet, og for å påse at avtalegiro blir opprettet. Uten aktiv avtalegiroavtale tillegges et månedlig gebyr på 49 kr.

BETINGELSER ÅRSKORTAVTALER

 1. Årskort faktureres månedlig for det avtalte beløpet som en abonnementsordning. Familieårskort må ha en voksen forelder/foresatt som eier og betaler. Årskortinnehavere er pliktig å ha en aktiv avtalegiro hos sin bank for å foreta de månedlige trekkene. For årskortinnehavere under 18 år må de månedlige trekkene gjøres fra foreldre/foresatte sin konto. Denne avtalen gir Gravity Sports fullmakt til å gjennomføre trekk av avtalt månedspris fra foreldre/foresatte sin konto. Uten aktiv avtalegiroavtale tillegges et månedlig gebyr på 49 kr.
 2. Betaling for Inneværende måned pluss neste hele måned gjøres ved inngåelse av avtalen.

 3. Årskort gir deg og de årskortet gjelder tilgang til alle våre parker, og gir rett på én inngang på 2 timer pr. dag. Årskortinnehavere kan, så fremt regler og anvisninger følges, ved kjøp av tilgang til parken, fritt benytte seg av de aktivitetene som er tilgjengelig i parken på det gitte tidspunktet.

 4. Ved misbruk av parken eller gjentatte brudd på våre sikkerhetsregler eller ved gjentatte brudd på å følge anvisninger fra parkens ansatte, vil man kunne bli bortvist fra parken. Man vil i slike tilfeller ikke ha rett på refusjon av inngangsbillett.

 5. Årskortinnehaveren er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.

 6. Årskort er personlig og kan ikke overdras til andre enn den/de det gjelder for. Årskortet må derfor registreres på den personen som skal benytte seg av tilbudet. Gravity Sports tar bilde av årskortinnehaveren og lagrer dette på dennes personprofil i vår bookingsystem.

 7. Årskortinnehaver og betaler kan være forskjellige personer. For årskortinnehavere under 18 år må en forelder/foresatt stå som betaler og ansvarlig for en nødvendig avtalegiroavtale. Både årskortinnehaver og betaler må registreres som kunder i Gravity Sports sitt kunde- og bestillingssystem.

 8. Du er pliktig til å informere Gravity Sports om adresseforandringer og kontoendringer.

 9. Årskort kan fryses i opptil 6 uker uten vederlag. Grunn må oppgis. For skade som på medisinsk grunnlag gjør at man ikke kan bruke parken, må legeattest fremvises. Maksimal frys ved skade med legeattest er 6 uker, men denne kan forlenges hvis skaden er vedvarende. Ved frys av Familieårskort fryses det for alle brukere av årskortet.

 10. Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av parken ved kursvirksomhet eller vedlikehold.

 11. Gravity Sports fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i parken, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

 12. Gravity Sports forbeholder seg retten til å si opp avtalen og terminere årskortet i tilfeller der årskortinnehaver foretar vesentlige brudd på avtalen eller Gravity Sports sine interne retningslinjer og sikkerhetsregler. Skriftlig advarsel vil bli gitt årskortinnehaveren før eventuell terminering av årskortet.

 13. Gravity Sports forbeholder seg retten til å stenge årskortet ved flere ubetalte avdrag. Stenging av årskortet som følge av ikke betalte avdrag fritar ikke årskortinnehaver fra å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med betaling.

 14. Gravity Sports kan endre vilkårene for årskortet. Slike endringer kunngjøres gjennom e-post. Rett til oppsigelse av årskortet ved endring av vilkårene gjelder bare ved vesentlige endringer som i vesentlig grad endrer hvordan årskortet kan benyttes.

 15. Alle brukere av en et årskort skal være dekket av en egenerklæring for bruk av Gravity Sports sine fasiliteter. Ved å signere denne kontrakten godtas betingelsene i egenerklæringen.

EGENERKLÆRING

Før all bruk av trampolineparken skal alle ha gjennomgått og forstått Gravity Sports sine sikkerhetsregler for bruk av anlegget. Sikkerhetsreglene må være lest og/eller forklart og forstått før man kan gå inn i trampolinedelen. Vær sikker på at du har forstått det som blir presentert av sikkerhetsvakten og som står på plakatene i lokalet, og spør en ansatt om noe er uklart. Man skal se sikkerhetsvideoen før man går inn i parken.

Egenerklæringen sier at du som foretar bestillingen er klar over parkens sikkerhetsregler og at det er risiko forbundet med aktivitetene i parken. Du som eier av årskortet bekrefter også at alle brukerne av årskortet har tillatelse til å bruke aktivitetene i parken og at Gravity Sports ikke har ansvar for den besøkende sin sikkerhet som følge av uvettig bruk av anlegget. Ved signering av egenerklæringen godtar man følgende:

Jeg er innforstått med at brudd på sikkerhetsreglene kan få alvorlige konsekvenser. Bruk av trampolineparken kan medføre risiko som kan medføre alvorlige skader og i verste fall død. Jeg er innforstått med at man blir bortvist fra Gravity Sports trampolinepark uten refusjon av billetten dersom man ikke følger sikkerhetsreglene.